Algemene voorwaarden workshop

  1. Definities

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

Wederpartij: de wederpartij in de zin van art. 6:231 BW.

Cursist: de natuurlijke persoon die feitelijk namens de wederpartij aan de fotografieles deelneemt.

Fotografieles: cursus, training, workshop, privé-les, coaching, fotoreis of enige andere bijeenkomst met als doel het overbrengen en/of vergroten van kennis en/of vaardigheden.

Voorwaarden: onderhavige algemene voorwaarden.

Wolves fotografie: het bedrijf Wolves fotografie zoals ingeschreven bij de KvK onder nummer 28115850 en de natuurlijke persoon die het bedrijf vertegenwoordigt.

KOM FOTOGRAFEREN: de tweede handelsnaam van Wolves fotografie en de natuurlijke persoon die het bedrijf vertegenwoordigt. In deze algemene voorwaarden wordt verder alleen de naam Wolves fotografie gehanteerd.

  1. Toepassing

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen Wolves fotografie en de wederpartij, inclusief offertes, opdrachtbevestigingen en mondelinge of schriftelijke overeenkomsten, ook na het beëindigen van een overeenkomst, tenzij partijen schriftelijk en uitdrukkelijk van deze voorwaarden zijn afgeweken.

2.1 Een inschrijving op de wijze als vermeld in artikel 3.1 of het accepteren van een offerte als bedoeld in artikel 4.2 impliceert aanvaarding van de toepasselijkheid van deze voorwaarden.

2.2 Toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de wederpartij worden op voorhand uitgesloten.

  1. Inschrijving en bevestiging fotografieles.

3.1 Inschrijving voor de door Wolves fotografie te verzorgen fotografielessen kan door wederpartij plaatsvinden door het verzenden van één van de volledig ingevulde digitale inschrijfformulier op www.komfotograferen.nl, door telefonische aanmelding of door aanmelding per e-mail of post.

3.2 Wolves fotografie bevestigt een inschrijving die is gedaan op de wijze als in het voorgaande lid vermeld schriftelijk (per post, e-mail of anderszins). Door verzending van deze bevestiging komt de overeenkomst met betrekking tot deelname aan de betreffende fotografieles tot stand. Bij een telefonische aanmelding kan mondeling bevestigd worden. Ook op deze manier komt een bindende overeenkomst tot stand.

3.3 Zowel bij de fotoreizen als bij meerdaagse fotografielessen is een aanbetaling van 50% van de kosten verplicht om uw aanmelding definitief te maken.

  1. Prijzen van fotografieles.

4.1 Bij inschrijving via een (elektronisch) inschrijfformulier, e-mail, post of telefonische aanmelding gelden de fotografielesprijzen, zoals deze zijn vermeld op www.komfotograferen.nl ten tijde van de aanmelding.

4.2 In de fotografielesprijzen zijn de kosten voor het fotografielesmateriaal en eventuele entreebewijzen inbegrepen, tenzij anders is vermeld.

4.3 Als op een fotografieles BTW van toepassing is, zijn vermelde prijzen inclusief BTW, tenzij nadrukkelijk anders is vermeld.

4.4 Prijzen kunnen op grond van onvoorziene omstandigheden worden aangepast. Wolves fotografie zal de wederpartij hiervan onverwijld op de hoogte stellen. En de wederpartij de mogelijkheid geven de aanmelding kosteloos te annuleren.

4.5 Prijzen zullen worden aangepast bij wijzigingen in het BTW-regime en/of de hoogte van de geldende BTW-tarieven.

  1. Betaling

5.1 Na inschrijving voor een fotografieles zoals vermeld in artikel 3 of na acceptatie van de offerte als bedoeld in artikel 4 zendt Wolves fotografie aan de wederpartij een e-mail met betaalgegevens.

5.2.1 Betaling door de wederpartij dient te geschieden binnen de in de e-mail gestelde termijn door middel van storting op een door Wolves fotografie aangewezen bank- of girorekening. In overleg is een contante betaling bij aanvang van de fotografieles mogelijk. Bij het niet tijdig betalen van het verschuldigde fotografielesbedrag, vervalt het recht op deelname.

5.2.2 Uitzondering op het bepaalde in artikel 5.2.1 zijn de fotoreizen en meerdaagse fotografielessen. Voor deze opties is geen contante betaling bij aanvang mogelijk. Betalingen voor deze opties moeten binnen de in de e-mail gestelde termijn zijn voldaan.

5.3 Indien de wederpartij niet dan wel niet tijdig betaalt, zijn de daaruit voor Wolves fotografie voortvloeiende kosten voor rekening van de wederpartij. Onder deze kosten zijn begrepen alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, zoals de kosten van sommatie, incasso, raadsman/advocaat.

5.4 Indien voor aanvang van de fotografieles niet de volledige betaling van de prijs van de fotografieles door Wolves fotografie is ontvangen, dan is de cursist niet gerechtigd aan de fotografieles deel te nemen, zonder dat dit de wederpartij ontslaat van de verplichting tot betaling van de volledige prijs van de fotografieles plus eventueel bijkomende kosten.

  1. Annulering fotografieles door de wederpartij/cursist

6.1.1 Annulering door de wederpartij/cursist van de overeenkomst ter zake een fotografieles is tot één week voor de afgesproken datum kosteloos mogelijk.

6.1.2 Uitzondering op het bepaalde in artikel 6.1.1 zijn de fotoreizen, meerdaagse fotografielessen en de workshop bruidsfotografie. Hier geldt: “Annulering door de wederpartij/cursist van de overeenkomst ter zake een fotografieles is tot één maand voor de afgesproken datum kosteloos mogelijk. De wederpartij heeft recht op restitutie van de reeds gedane aanbetaling.”

6.2.1 Bij annulering vanaf één week tot 48 uur voor de afgesproken datum wordt 50% van het fotografielesbedrag in rekening gebracht.

6.2.2 Uitzondering op het bepaalde in artikel 6.2.1 zijn de fotoreizen, meerdaagse fotografielessen en de workshop bruidsfotografie. Hier geldt: “Bij annulering vanaf één maand tot 1 week voor de afgesproken datum wordt 50% van het fotografielesbedrag in rekening gebracht. De wederpartij heeft geen recht op restitutie van de reeds gedane aanbetaling.”

6.3.1 Bij annulering vanaf 48 uur voor de afgesproken datum is het volledige fotografielesbedrag verschuldigd. De wederpartij heeft geen recht op restitutie van het reeds betaalde bedrag.

6.3.2 Uitzondering op het bepaalde in artikel 6.3.1 zijn de fotoreizen, meerdaagse fotografielessen en de workshop bruidsfotografie. Hier geldt: “Bij annulering vanaf 1 week voor afgesproken datum is het volledige fotografielesbedrag verschuldigd. De wederpartij heeft geen recht op restitutie van het reeds betaalde bedrag.”

6.4 Annulering door de wederpartij/cursist van de fotografielesovereenkomst na aanvang van de fotografieles is niet mogelijk.

  1. Annulering door Wolves fotografie

Wolves fotografie behoudt zich het recht de fotografieles te annuleren. De door de wederpartij reeds betaalde fotografielesgelden of aanbetalingen worden gerestitueerd. Indien mogelijk biedt Wolves fotografie de wederpartij/cursist een alternatief aan. Indien de wederpartij/cursist hiervan gebruik maakt wordt het fotografielesgeld en/of de aanbetaling niet gerestitueerd.

  1. Aansprakelijkheid

8.1 Wolves fotografie is niet aansprakelijk voor enige schade die veroorzaakt is door of verband houdt met deelname aan een fotografieles van Wolves fotografie of de annulering van de fotografielesovereenkomst door Wolves fotografie, tenzij aan Wolves fotografie of de door Wolves fotografie ingeschakelde personen, opzet of grove schuld kan worden verweten.

8.2 De aansprakelijkheid is in elk geval beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag, dan wel, indien en voor zover er sprake is van een verzekerde schade, tot de hoogte van de onder de verzekering feitelijk uitgekeerde somma.

8.3 Indirecte schade wordt niet vergoed.

  1. Intellectuele eigendom

9.1 Het verstrekte fotografielesmateriaal/cursusmateriaal wordt eigendom van de cursist. De rechten van het intellectuele eigendom met betrekking tot de fotografieles, het fotografielesmateriaal/cursusmateriaal en eventuele overige stukken/producten met betrekking tot de fotografieles worden door Wolves fotografie voorbehouden.

9.2 Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Wolves fotografie is de wederpartij/cursist niet gerechtigd gegevens uit en/of gedeelten en/of uittreksels van het verstrekte fotografielesmateriaal te openbaren, te exploiteren of, op welke wijze dan ook, te verveelvoudigen.

9.3 Bij schending van bedoelde intellectuele eigendom komt Wolves fotografie een vergoeding toe van tenminste 3 maal de door Wolves fotografie gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding, zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade (waaronder het recht op vergoeding van alle directe en indirecte schade en alle daadwerkelijke gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten).

10. Gebruik opnames

10.1 Opnames, zowel beeld als ook geluid als ook de combinatie van beeld en geluid, gemaakt tijdens de fotografielessen zijn uitsluitend bestemd voor persoonlijk gebruik. Publicatie van beeldmateriaal zonder enig commercieel belang is toegestaan, mits er geen personen zijn afgebeeld. Staan er wel personen herkenbaar op het beeld dan kan een aanvullende toestemming nodig zijn i.v.m. het portretrecht van de geportretteerde en diens privacy.

10.2 Opnames, zowel beeld als ook geluid als ook de combinatie van beeld en geluid, gemaakt tijdens de fotografielessen zijn uitsluitend commercieel te gebruiken na uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Wolves fotografie. Onder commercieel gebruik wordt ook verstaan het opnemen van foto’s in een online of gedrukt portfolio dat (mede) het doel heeft om inkomsten te verwerven dan wel voor acquisitiedoeleinden wordt gebruikt.

10.3 Bij schending komt Wolves fotografie een vergoeding toe van tenminste 3 maal de door Wolves fotografie gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding voor opnames, zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade (waaronder het recht op vergoeding van alle directe en indirecte schade en alle daadwerkelijke gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten).

11. Concurrentiebeding

11.1 Het is de cursist zonder voorgaande schriftelijke toestemming van Wolves fotografie verboden om binnen een straal van 50 kilometer rondom Alphen aan den Rijn soortgelijke fotografielessen te geven al dan niet tegen betaling ongeacht de tijdsduur die reeds verstreken is na het volgen van de fotografieles. Bij overtreding is de cursist een bedrag van 500 euro per les verschuldigd aan Wolves fotografie.

11.2 Het is de cursist zonder voorgaande schriftelijke toestemming van Wolves fotografie verboden om gedurende één jaar na het volgen van de fotografieles soortgelijke fotografielessen te geven al dan niet tegen betaling ongeacht de afstand. Bij overtreding is de cursist een bedrag van 500 euro per les verschuldigd aan Wolves fotografie.

12. Vervanging docent of trainer

Wolves fotografie is te allen tijde gerechtigd een docent of trainer, door haar met de uitvoering van de fotografielesovereenkomst belast, te vervangen door een andere docent of trainer.

13. Toepasselijk recht

13.1 Alle gevallen waarin deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, worden beheerst door Nederlands recht.

13.2 De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag 1980 (CISG) is uitgesloten.

13.3 Ieder geschil met betrekking tot de tekst en uitleg van deze Algemene Voorwaarden en een rechtsbetrekking tussen Wolves fotografie en de wederpartij, zal worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.


Klik hier om naar de top van de pagina te gaan.